Algemene voorwaarden Snap-Touch

1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1.1 Snap Touch gevestigd: Wijnendalestraat 96, 8600 Diksmuide/Beerst.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Snap Touch tot het laten aanbrengen van een tatoeage die door Snap Touch wordt behandeld of aan wie Snap Touch producten of diensten levert.
1.3 Overeenkomst : elke overeenkomst tussen Snap Touch en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Snap Touch en Opdrachtgever, waarbij Snap Touch als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Snap Touch worden afgeweken.
2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Snap Touch worden zonder enige uitzondering geleverd door, onder contract lopende, Snap Touch personen en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens zijn Snap Touch ingeschakeld, zoals gast tatoeëerders.
2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Snap Touch aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Snap Touch gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3. EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Snap Touch worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.
3.2 Door opdracht te geven aan Snap Touch tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Snap Touch aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
3.3 Door opdracht te geven aan Snap Touch tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of iets dergelijks) en dat zijn/haar behandeling ook op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerker van Snap Touch of derden in gevaar kan brengen.
3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Snap Touch te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.
3.5 In het geval de persoon die door Snap Touch wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 16 en 18 jaar is, vindt de behandeling/levering door Snap Touch uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als Opdrachtgever.
3.6 Snap Touch behandelt geen kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouder/verzorger.
3.7 Snap Touch heeft altijd het recht om aan Opdrachtgever te vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Snap Touch het recht de opdracht te weigeren.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Door opdracht te geven aan Snap Touch erkent Opdrachtgever dat Snap Touch een inspanningsverbintenis heeft. Snap Touch zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Snap Touch kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Snap Touch is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan hem/haar opzet of grove schuld is te wijten.
4.2 Voor het geval Snap Touch aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Snap Touch voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Snap Touch ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
4.4 Snap Touch bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen.

5. GARANTIE

Snap Touch gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan van het toepasselijke Ministerie van Volksgezondheid,

Bij het inboeken wordt altijd een voorschot gevraagd.
Enkel wanneer ingeboekte afspraken min 2 werkdagen op voorhand geannuleerd worden, kan het voorschot behouden blijven, anders vervalt dit.
Bij gastartiesten vervalt het voorschot altijd bij annulatie.
Voorschotten worden NOOIT terugbetaald, maar kunnen enkel gerecupereerd worden in de vorm van een cadeaubon (1 jaar geldig) of je kan dit in ons systeem laten staan voor een volgende tattoo (onbeperkt geldig)

6. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Belgische recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Snap Touch en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Kortrijk, behoudens indien Snap Touch als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. SLOTBEPALING

Het laten zetten van een tatoeage door Snap Touch is te allen tijde op eigen risico zowel bij mondelinge als schriftelijke overeenkomst.

Gerelateerde artikels

Tattoo en permanente make-up - Snap-Touch
Tattoo en permanente make-up - Snap-Touch

Beschermt de klanten hun privacy